CORE

Core” (den del som är väsentlig för någontings existens eller karaktär) kretsar kring begreppet identitet och hur identiteten bevaras. Verkhelheten undersöker identifiering med utgångspunkt i kontrasterna mellan bilder och visuell återgivning. Tillsammans skapar verken en prototyp till en konstruerad identitet. De representerar en pulsering mellan jaget och de andra, samt de yttre faktorerna som används för att skapa känslan av individualitet.

Utställningens oljemålningar skapar en installation som kombinerar bildkonstnärliga element med dramatiska kompositioner som inspirerats av scenografi och filmfotografi. Optiska ledtrådar och kulissförskjutningar skapar ett visuellt spel som betraktaren kan uppleva.

Verken som ingår i utställningen undersöker två sidor av måleriet: å ena sidan förmågan att representera någonting i formen av en illusion, å andra sidan själva materialet och materialitetens olika sidor.

I mitt konstnärliga arbete strävar jag efter att bygga upp en intuitiv värld som är parallell med den materiella världen. Det vi uppfattar som verkligt försvinner, filtreras genom och blandas med en mer abstrakt värld. Mitt konstnärskap grundar sig på sammanställningen av olika motsatsförhållanden som till exempel det representativa och suggestiva eller verkliga och fiktiva. Målningarna bryter ner de antagonistiska dikotomierna som istället inleder en dialog med varandra och skapar alternativa tankevärldar.

2021