Only for the text section.

TOO BIG FOR THE HIDEY-HOLE [SWE]

Leonor Ruiz Dubrovins konstnärliga utforskande koncentreras kring det invecklade identitetsbegreppet. Hennes arbete speglar ett djupt intresse för uppbyggnaden av jaget och de mångfacetterade sätt på vilka personliga identiteter skapas, begränsas eller förstärks, samt hur yttre uppfattningar och etiketter formar oss.

TOO BIG FOR THE HIDEY-HOLE [FIN]

Leonor Ruiz Dubrovin keskittyy taiteessaan monisyiseen identiteetin käsitteeseen.  Hänen teoksensa ilmentävät syvää kiinnostusta itsen rakentumiseen ja tuovat esiin tapoja, joilla identiteetit muotoutuvat ja joilla niitä rajoitetaan tai vahvistetaan – ja kuinka ulkoa tulevat mielipiteet ja leimat muovaavat meitä.

TOO BIG FOR THE HIDEY-HOLE [ENG]

Leonor Ruiz Dubrovin´s artistic exploration centers around the intricate concept of identity. Her work reflects a profound concern with the construction of the self and the multifaceted ways in which personal identities are formed, restricted or enhanced, as well as how external perceptions and labels shape us.

BOLTHOLE [SWE]

Serien ”Bolthole” framställer olika porträtt och förkroppsliganden som undersöker inre dilemman och en önskan att återuppbygga sig själv. Utställningen reflekterar kring mitt intresse i hur jaget konstrueras och över de sätt som identiteter formas, inskränks eller förbättras under pågående relationer mellan människor.

BOLTHOLE [FRA]

Like a stage direction  Nous sommes sur une scène. Quelque chose s’est produit…auparavant… Que s’est-il passé ? Leonor Ruiz Dubrovin donne à voir une scène - de spectacle - où vous êtes conviés à établir vos propres scénarii, créer des liens entre ceux et celles qui sont mis au pied du mur. Prenez garde ! Ce qui semble simple ou évident ne l’est pas.

BOLTHOLE [FIN]

Bolthole-sarja kuvaa erilaisia muotokuvia ja ruumiillistumia, joissa tutkitaan sisäisiä ristiriitoja ja halua rakentaa itsensä uudelleen. Näyttely kuvastaa pohdintojani minuuden rakentamisesta ja eri tavoista, joilla ihmisten identiteetit muotoutuvat ja niitä rajoitetaan tai vahvistetaan ihmissuhteissa. Näyttelyssä tutkitaan monia eri teemoja, kuten identiteetin jatkuvaa muodonmuutosta, yksilön epävarmuutta modernissa yhteiskunnassa, sosiaalisen hyväksynnän saavuttamiseen tähtäävää teeskentelyä, hetkellistä ja näennäistä voitonriemua ja arvovallan tunnetta ynnä muuta.

BOLTHOLE [ESP]

¿Somos lo que proyectamos o lo que escondemos? Bolthole, de Leonor Ruiz Dubrovin, es una muestra de pintura en la que se cuestiona la identidad, donde aquello que se representa es una teatralización del ser. En la contemporaneidad que vivimos es muy difícil encontrar la autenticidad de las personas porque muchas se presentan a través de todo tipo de filtros. En sus obras la autora hace un recorrido por el estadio de un presente –entendido como no lugar– donde la construcción del yo es, muchas veces, un conjunto de mentiras que termina revelando varias verdades a medias. Muchas de ellas hirientes a la par de desconcertantes, tal y como se muestra en sus lienzos.

BOLTHOLE [ENG]

Are we what we project or what we hide? Bolthole, by Leonor Ruiz Dubrovin, is an exhibition in which identity is questioned, where what is represented is a dramatization of being. In the contemporary times we live in, it is very difficult to find the authenticity of people because many present themselves through all kinds of filters. In her works, the artist takes a tour through a present stage -understood as a non place–    where the construction of the self is, often, a set of lies that ends up revealing several half-truths. Many of them hurtful as well as disconcerting, as shown in her canvases.

ALTERITY [SWE]

Vid konstruerandet av en identitet används avvikelse och utanförskap generellt som kontrasterande faktorer. Detta innebär en förmåga att åtskilja mellan själv och icke-själv och följaktligen att kunna förutsätta förekomsten av alternativa synpunkter. Vår identitet är immanent representerad av olika ”själv” som vi medvetet eller omedvetet väljer att ge uttryck åt.

ALTERITY [FIN]

Näyttely tutkii "Alterity" käsitettä (ymmärretään yleensä kokonaisuutena, jonka vastakohtana identiteetti rakentuu. Se tarkoittaa kykyä erottaa toisistaan itse ja ei-itse, ja näin ollen olettaa vaihtoehtoisen näkökulman olemassaoloa) Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.