Only for the text section.

BOLTHOLE [SWE]

Serien ”Bolthole” framställer olika porträtt och förkroppsliganden som undersöker inre dilemman och en önskan att återuppbygga sig själv. Utställningen reflekterar kring mitt intresse i hur jaget konstrueras och över de sätt som identiteter formas, inskränks eller förbättras under pågående relationer mellan människor.

BOLTHOLE [FRA]

Like a stage direction  Nous sommes sur une scène. Quelque chose s’est produit…auparavant… Que s’est-il passé ? Leonor Ruiz Dubrovin donne à voir une scène - de spectacle - où vous êtes conviés à établir vos propres scénarii, créer des liens entre ceux et celles qui sont mis au pied du mur. Prenez garde ! Ce qui semble simple ou évident ne l’est pas.

BOLTHOLE [FIN]

Bolthole-sarja kuvaa erilaisia muotokuvia ja ruumiillistumia, joissa tutkitaan sisäisiä ristiriitoja ja halua rakentaa itsensä uudelleen. Näyttely kuvastaa pohdintojani minuuden rakentamisesta ja eri tavoista, joilla ihmisten identiteetit muotoutuvat ja niitä rajoitetaan tai vahvistetaan ihmissuhteissa. Näyttelyssä tutkitaan monia eri teemoja, kuten identiteetin jatkuvaa muodonmuutosta, yksilön epävarmuutta modernissa yhteiskunnassa, sosiaalisen hyväksynnän saavuttamiseen tähtäävää teeskentelyä, hetkellistä ja näennäistä voitonriemua ja arvovallan tunnetta ynnä muuta.

BOLTHOLE [ESP]

¿Somos lo que proyectamos o lo que escondemos? Bolthole, de Leonor Ruiz Dubrovin, es una muestra de pintura en la que se cuestiona la identidad, donde aquello que se representa es una teatralización del ser. En la contemporaneidad que vivimos es muy difícil encontrar la autenticidad de las personas porque muchas se presentan a través de todo tipo de filtros. En sus obras la autora hace un recorrido por el estadio de un presente –entendido como no lugar– donde la construcción del yo es, muchas veces, un conjunto de mentiras que termina revelando varias verdades a medias. Muchas de ellas hirientes a la par de desconcertantes, tal y como se muestra en sus lienzos.

BOLTHOLE [ENG]

Are we what we project or what we hide? Bolthole, by Leonor Ruiz Dubrovin, is an exhibition in which identity is questioned, where what is represented is a dramatization of being. In the contemporary times we live in, it is very difficult to find the authenticity of people because many present themselves through all kinds of filters. In her works, the artist takes a tour through a present stage -understood as a non place–    where the construction of the self is, often, a set of lies that ends up revealing several half-truths. Many of them hurtful as well as disconcerting, as shown in her canvases.

ALTERITY [SWE]

Vid konstruerandet av en identitet används avvikelse och utanförskap generellt som kontrasterande faktorer. Detta innebär en förmåga att åtskilja mellan själv och icke-själv och följaktligen att kunna förutsätta förekomsten av alternativa synpunkter. Vår identitet är immanent representerad av olika ”själv” som vi medvetet eller omedvetet väljer att ge uttryck åt.

ALTERITY [FIN]

Näyttely tutkii "Alterity" käsitettä (ymmärretään yleensä kokonaisuutena, jonka vastakohtana identiteetti rakentuu. Se tarkoittaa kykyä erottaa toisistaan itse ja ei-itse, ja näin ollen olettaa vaihtoehtoisen näkökulman olemassaoloa) Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.

ALTERITY [ENG]

The exhibition examines the concept of “Alterity” ( usually understood as the entity in contrast to which an identity is constructed. It means the ability to distinguish between self and non-self, and consequently to assume the existence of an alternative viewpoint) As a whole, the works form a prototype of a conceptualized identity. They present a pulsation between the self, the other and the external factors that are used to construct a sense of individuality.

CORE [SWE]

“Core” (den del som är väsentlig för någontings existens eller karaktär) kretsar kring begreppet identitet och hur identiteten bevaras. Verkhelheten undersöker identifiering med utgångspunkt i kontrasterna mellan bilder och visuell återgivning. Tillsammans skapar verken en prototyp till en konstruerad identitet. De representerar en pulsering mellan jaget och de andra, samt de yttre faktorerna som används för att skapa känslan av individualitet.

CORE [FIN]

Core (eli ydin, keskeinen osa jonkin asian olemassaoloa tai olemusta) keskittyy identiteetin konseptiin ja säilyttämiseen. Näyttelyn teokset tarkastelevat identifikaatiota kuvien ja visuaalisten uudelleenluomisten välisen kontrastin kautta. Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.